DOSTĘPNOŚĆ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblioteka.strumien.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-0201 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisów meta,
 2. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 3. część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

 1.  mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Teksty pisane są zrozumiałym językiem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna;
 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
  • zmiana wielkości czcionki,
  • zmiana kontrast

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: biblioteka@um.strumien.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 8570 045. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

PROCEDURA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu przy ul. Młyńskie 10.

 

 • Zarządcą budynku jest Przedszkole w Strumieniu.
 • Główna siedziba biblioteki zlokalizowana jest na poziomie niskiego parteru, co ułatwia wjazd wózkom inwalidzkim.
 • Nad wejściami nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W bibliotece znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

Filia w Drogomyślu przy ul. Pocztowej 3 w Drogomyślu

 

 • Zarządcą budynku jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu.
 • Do budynku prowadzą jedno wejście.
 • Do budynku prowadzą schody.
 • Nad wejściami nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Budynek nie ma dostępu dla osób na wózkach.
 • W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

Filia w Pruchnej przy ul. Głównej 53 w Pruchnej

 

 • Zarządcą budynku jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Nowej.
 • Siedziba filii zlokalizowana jest na poziomie niskiego parteru, co umożliwia wjazd wózkom inwalidzkim.
 • Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 •  Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z   niepełnosprawnościami
 • Do pomieszczeń biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

Filia w Zbytkowie przy ul. Wyzwolenia 52 w Zbytkowie

 

 • Zarządcą budynku jest Ochotnicza Straż Pożarna w Zbytkowie.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście.
 • Do budynku prowadzą schody.
 • Nad wejściami nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Budynek nie ma dostępu dla osób na wózkach.
 • W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do pomieszczeń biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu

 1. Młyńska 10, 43-246 Strumień,

tel.: +48 33 8570 045

e-mail: biblioteka@um.strumien.pl

 

 

 

×
Czcionka
Kontrast