O BIBLIOTECE

Zdjęcie przedstawia tablicę umieszczoną w WypożyczalniMiejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną, działającą zgodnie z ustawą o bibliotekach na podstawie nadanego jej statutu. Sieć Miejskiej Biblioteki Publicznej tworzą:

 • Wypożyczalnia dla dorosłych,
 • Oddział dla dzieci,
 • Czytelnia internetowo-czasopiśmienna,
 • Czytelnia ogólna,
 • Filia w Drogomyślu,
 • Filia w Pruchnej,
 • Filia w Zbytkowie.

Miejska Biblioteka Publiczna służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych. Jest pośrednikiem w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Do głównych zadań należą gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych. Biblioteka posiada zbiory uniwersalne ze wszystkich dziedzin, dobrane pod kątem poziomu wykształcenia i wiedzy ogólnej użytkowników. Prawa i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin udostępniania zbiorów.

Zdjęcia przedstawia pracownię informatycznąBiblioteka prowadzi również działalność informacyjną, do której wykorzystuje księgozbiór własny, sporadycznie wypożyczony z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, czasopisma bieżące oraz Internet. Biblioteka w Strumieniu ma do dyspozycji użytkowników:

 • 5 komputerów

a także:

 • 1 komputer Filia w Drogomyślu,
 • 1 komputer Filia w Zbytkowie,
 • 1 komputer Filia w Pruchnej.

Biblioteka posiada specjalistyczne oprogramowanie MATEUSZ, dzięki któremu tworzona jest baza danych (katalogi).

Zdjęcie przedstawia zabawki umieszczone w Oddziale dla dzieciOprócz działalności ustawowej, biblioteka przez cały okres swego istnienia (poprzez bogaty wachlarz inicjatyw) prowadzi szeroko zakrojoną działalność kulturalno-oświatową (od przedszkolaków do emerytów), celnie wpisującą się w strategię gminy. Co roku w bibliotece głównej i filiach organizowane są zajęcia wakacyjne i ferie zimowe dla dzieci. Placówki przygotowują liczne konkursy, gry, zabawy oraz wystawy. Dzieci uczą się obcowania z książką poprzez słuchanie bajek czy rysowanie ulubionych bohaterów książkowych. We wszystkich agendach organizowane są lekcje biblioteczne i wycieczki mające na celu zapoznanie z pracą i działalnością bibliotek. Biblioteka każdego roku aktywnie współuczestniczy w obchodach „Tygodnia Bibliotek” i włącza się do ogólnopolskich i powiatowych akcji, np. „Cała Polska czyta dzieciom”. W bibliotece głównej oraz w filiach organizowane są spotkania autorskie ze znanymi pisarzami, ilustratorami, muzykami, prelekcje oraz koncerty muzyczne. Do stałych form działalności kulturalnej wchodzą też wystawy fotograficzne, malarskie i tematyczne. Biblioteka przygotowuje również konkursy, promocje książek, wieczory poezji, warsztaty drukarskie, taneczne, plastyczne i inne. Ciekawą i charakterystyczną formą działalności Oddziału dla Dzieci są imprezy okolicznościowe, przygotowywane z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki, Andrzejek, a także związane z porami roku. Mają one zawsze barwną i interesującą oprawę. Poprzez różne formy pracy z dziećmi (wykonywanie palm, pisanek, ozdób świątecznych itp.) podtrzymuje tradycje i obrzędy świąteczne. Rocznie organizowanych jest około 120 imprez, w których uczestniczy około 2000 czytelników.

Biblioteka w Strumieniu, wraz ze swoimi filiami, współpracuje z wieloma instytucjami: Domem Pomocy Społecznej, przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjum. Wychodząc naprzeciw potrzebom czytelników, biblioteka zaproponowała nową formę pracy pn. „Książka na telefon” dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Zdjęcie przedstawia komputery dostępne w biblioteceW 2008 roku Biblioteka powiększyła się o dwa pomieszczenia: pierwsze zaadoptowano na czytelnię intrnetowo-czasopiśmienną, zaś drugie na ubikację dla osób niepełnosprawnych. Zakupiono również nowe meble biblioteczne. W 2009 roku biblioteka zajęła pierwsze miejsce w konkursie BIBLIOTEKA PLUS, zorganizowanym przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie pod patronatem Starosty Cieszyńskiego na najlepszą Bibliotekę Powiatu Cieszyńskiego.

W 2012 roku, w ramach projektu „Termomodernizacja przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu”, w bibliotece przeprowadzono gruntowny remont. Całkiem nowe oblicze biblioteki urzeka swoją estetyką i niewątpliwie staje się wizytówką miasta, a także miejscem, gdzie przyjemnie jest pracować, uczyć się i oddawać się pasji czytelniczej.

Zdjęcie przedstawia wnętrze CzytelniBiblioteka w ciągu 60 letniej działalności ewoluuowała, dostosowując zakres oraz formy działania do potrzeb lokalnego środowiska, realiów zmieniającego się świata oraz własnych możliwości finansowych. Stanowi bardzo ważne ogniwo infrastruktury kultury, oświaty i gospodarki. Wspomaga szeroko rozumianą edukację społeczną. Jako lokalny ośrodek informacji, stara się zapewnić społeczeństwu szeroki dostęp do wiedzy i wszelkiego rodzaju informacji lokalnej oraz promuje książkę i czytelnictwo. Uniwersalny charakter zbiorów bibliotecznych i jego systematyczne uzupełnianie sprzyja zaspokajaniu potrzeb użytkowników różnych grup wiekowych i różnych zawodów. Tych wszystkich spraw na pewno nie dałoby się udźwignąć, gdyby nie przychylność wielu osób, a szczególnie władz samorządowych gminy. Dla biblioteki najważniejsi są czytelnicy, którzy tak chętnie do nas przychodzą, korzystają ze zbiorów i są motorem do dalszej pracy.

Zdjęcie przedstawia książki umieszczone na jednym z regałówKsięgozbiór MBP w Strumieniu, wraz z filiami, wynosi 49545 woluminów, 257 książek mówionych oraz 20 e- booków, 62 tytuły czasopism i gazet. Do dyspozycji dzieci są również gry planszowe, książeczki zabawki i zabawki dla dzieci najmłodszych.

Bibliotekę obsługuje 7  bibliotekarzy:

 • Danuta Jabłońska – dyrektor,
 • Karolina Brandys – wypożyczalnia dla dorosłych,
 • Paulina Kumorek – czytelnia ogólna i internetowo-czasopiśmienna,
 • Izabela Czyż – Oddział dla Dzieci,
 • Krzysztofa Danel – Filia w Drogomyślu,
 • Agnieszka Żurat – Filia w Pruchnej,
 • Katarzyna Mazgaj – Filia w Zbytkowie.

 

Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W STRUMIENIU, ul. Młyńska 10, 43-246 Strumień, tel. 33 85 70 045, e-mail: biblioteka@um.strumien.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

 1. w celu wypożyczania książek zgodnie z Ustawą z dnia 27.06.1997 r o bibliotekach;
 2. gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 3. na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, pobrania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu Kontrolującego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

×
Czcionka
Kontrast